1 Gjonit

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Qëllimi i kësaj letre është të inkurajojë përbashkësinë me Perëndinë, që besimtarë të ruajnë afrimitetin me Perëndinë. Mesazhi në 1 Gjonit është: të krishterët e ruajnë afrimitetin me Perëndinë duke jetuar në të vërtetën dhe duke e dashur njëri-tjetrin. Sipas Gjonit, të jetosh në të vërtetën përfshin bindjen ndaj Perëndisë, rrëfimin e mëkatit kur kemi mëkatuar dhe refuzimin e mësimit të rremë.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PROLOGU: PËRBASHKËSIA E KRISHTERË (1:1-4)
II. MJETET E RUAJTJES SË PËRBASHKËSISË (1:5-2:2)
III. VEÇORITË E NJERËZVE NË PËRBASHKËSINË E KRISHTERË: BINDJA DHE DASHURIA (2:3-11)
IV. ETAPAT E RRITJES NË PËRBASHKËSI (2:12-14)
V. DY RREZIQE TË PËRBASHKËSISË: BOTA DHE MËSUESIT E RREMË (2:15-28)
VI. VEÇORITË E NJERËZVE NË PËRBASHKËSINË E KRISHTERË (VAZHDIM): DREJTËSIA, DASHURIA DHE BESIMI QË SJELL (2:29-3:24)
VII. NEVOJA E DALLIMIT MIDIS TË VËRTETËS DHE GABIMIT (4:1-6)
VIII. VEÇORITË E NJERËZVE NË PËRBASHKËSINË E KRISHTERË (VAZHDIM) (4:7-5:20)
IX. THIRRJE PËRFUNDIMTARE (5:21)

[previous][next]