Amosi

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Ky rojtar u thirr që të largohej nga shtëpia afër Betlehemit dhe të udhëtonte për në veri te viçi i artë në Bethel me qëllim që të thërriste për mëkatet e Izraelit. I njohur si profeti i drejtësisë shoqërore, ai e bashkoi Izraelin me johebrenjtë dhe Judenë si të pjekur për gjykimin e Perëndisë. Nëpërmjet një seri vizionesh ai portretizoi kohën e afërt dhe sigurinë e dënimit. Por libri përfundon me premtimin e kthimit tek Perëndia dhe restaurimit të Izraelit.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. GJYKIMET KËRCËNUESE MBI TETË KOMBET (kapitujt 1, 2)
II. FAJI DHE NDËSHKIMI I IZRAELIT (kapitujt 3-6)
III. SIMBOLET E GJYKIMIT KANOSËS (7:1-9:10)
IV. PËRTËRITJA E ARDHSHME E IZRAELIT (9:11-15)

[previous][next]