Kolosianëve

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Ndërsa në Efesianëve vetë kisha është vënë në dukje, në Kolosianëve theksi është vënë në Krishtin si Koka e kishës. Shenjtorët e asaj kishe po ekspozoheshin ndaj mësimeve të rreme, që i pushtuan ata me filozofi të rreme, tradita, shugurime, legalizma (d.m.th. ligje jobiblike) dhe asketizëm (d.m.th. praktika e vetëmohimit). Pali u tregon atyre të pushtohen nga Krishti; plotësia e Perëndisë-Hyj banon në Të dhe ata janë të plotë në Të. Apostulli shton udhëzime praktike, të ngjashme me ata në Efesianëve, në lidhje me marrëdhëniet e ndryshme të jetës – burrë dhe grua, prindër dhe fëmijë, punëdhënës dhe të punësuar.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. DOKTRINA MBI PARËSINË E KRISHTIT (Kapitujt 1, 2)
2. DETYRA E BESIMTARIT KUNDREJT KRISHTIT PARËSOR (Kapitujt 3, 4)