Levitiku

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt

PËRMBLEDHJE

Ky është një libër udhëzimesh për priftërinë levitike, i dhënë Moisiut ndërsa populli (Izrael) ishte në Malin Sinai. Levitiku thekson nevojën për shenjtërim në jetën e njerëzve të Perëndisë. Thekson pesë ofrimet kryesore – e djegur, ushqim, paqe, mëkat dhe shkelje – të cilat të gjitha paraportretizojnë Personin dhe punën flijuese të Krishtit, i cili vdiq si Zëvendësim për mëkatarët. Levitiku përmban ligje në lidhje me priftërinjtë, ushqimet, të cilat ishin gjithnjë e më shumë sipas ligjeve të dietës, pastërtinë personale dhe moralin dhe zbulimin dhe trajtimin e sëmundjes së lebrës. Së fundi, Levitiku jep udhëzime për ditët e rëndësishme të shenjta në kalendarin fetar Izraelit: Shabatin, Pashkën, Festën e Bukës pa maja, Festën e Prodhimeve të Para, Festën e Javëve ose të Rrëshajës, Festën e Borive, Ditën e Shlyerjes së mëkateve dhe Festën e Tabernakullit. Këto festa simbolizojnë ngjarje të rëndësishme në punën e Perëndisë me Izraelin, disa të së kaluarës, disa të së ardhmes. Pashka, për shembull, simbolizon vdekjen e Krishtit, Festa e Prodhimeve të Para simbolizon ringjalljen e Tij dhe Festa e Javëve tregon zbritjen e Frymës së Shenjtë në ditën e Rrëshajave.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. SIMBOLET E OFERTAVE (1:1-6:7)
II. LIGJET E OFERTAVE (6:8-7:38)
III. SHUGURIMI I PRIFTËRINJVE (kapitujt 8-10)
IV. GJËRAT E PASTRA DHE TË PAPASTRA (kapitujt 11-15)
V. DITA E SHLYERJES (kapitulli 16)
VI. LIGJET RRETH FLIJIMIT (kapitulli 17)
VII. LIGJET RRETH SJELLJES VETJAKE (kapitujt 18-22)
VIII. FESTAT E ZOTIT (kapitulli 23)
IX. LIGJET CEREMONIALE DHE MORALE (kapitulli 24)
X. VITI I SHABATIT DHE I JUBILEUT (kapitulli 25)
XI. BEKIMET DHE MALLKIMET (kapitulli 26)
XII. KUSHTIMET DHE E DHJETA (kapitulli 27)

[previous][next]