Mikea

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

I së njëjtës kohë me Isaian, profecia e Mikeas flet për misterin e tre qyteteve: Samarisë, kryeqytetit të Izraelit, i caktuar për t’u robëruar nga Asirianët; Jeruzalemit, kryeqyteti i Judesë, i paracaktuar për shkatërrim nga Babiloni (me Samarinë dhe Jeruzalemin fajtorë për mëkatet e idhujtarisë, padrejtësisë dhe mërisë); Betlehemit, vendlindja e Mesias së premtuar, i cili mund të copëtonte armikun dhe të sillte paqe për Izraelin.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PARASHIKIMI I ZEMËRIMIT KUNDËR IZRAELIT DHE JUDËS (kapitulli 1)
II. RRËNIMI I SHTYPËSVE TË PASUR (2:1-11)
III. PREMTIMI I PËRTËRITJES (2:12,13)
IV. PADITJA E KRERËVE, E PROFETËVE TË RREMË DHE PRIFTËRINJVE (kapitulli 3)
V. LAVDIA E MBRETËRIMIT MIJËVJEÇAR TË KRISHTIT (kapitulli 4)
VI. PREMTIMI I ARDHJES SË MESIAS (kapitulli 5)
VII. IZRAELI NË GJYQ (kapitulli 6)
VIII. KOMBI VAJTON GJENDJEN E TIJ TË TRISHTUAR (7:1-10)
IX. BEKIMI I ARDHSHËM I IZRAELIT (7:11-20)

[previous][next]