1 Kronikave 24

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Ndarja e bijve të Aronit në njëzet e katër klasa

24:1 Klasat e bijve të Aaronit ishin këto. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari.

24:2 Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk lanë fëmijë; prandaj ushtruan detyrën e priftit Eleazari dhe Ithamari.

24:3 Pastaj Davidi, së bashku me Tsadokun, nga bijtë e Eleazarit, dhe me Ahimelekun, nga bijtë e Ithamarit, i ndau sipas detyrave të shërbimit të tyre.

24:4 Me qenë se kishte më tepër familjarë midis bijve të Eleazarit sesa midis bijve të Ithamarit, ata u ndanë në këtë mënyrë: për bijtë e Eleazarit, gjashtëmbëdhjetë të parë të shtëpisë atërore dhe për bijtë e Ithamarit, tetë të parë sipas shtëpive të tyre atërore.

24:5 Ata u ndanë me short, si njera palë ashtu dhe pala tjetër, sepse kishte princa të shenjtërores dhe princa të Perëndisë qoftë midis bijve të Eleazarit, qoftë midis bijve të Ithamarit.

24:6 Shkruesi Shemajahu, bir i Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin.

24:7 I pari i caktuar nga shorti ishte Jehojaribi, i dyti Jedajahu,

24:8 i treti Harimi, i katërti Seorimi,

24:9 i pesti Malkijahu, i gjashti Mijamimi,

24:10 i shtati Hakotsi, i teti Abijahu,

24:11 i nënti Jeshua, i dhjeti Shekanjahu,

24:12 i njëmbëdhjeti Eliashibi, i dymbëdhjeti Jakimi,

24:13 i trembëdhjeti Hupahu, i katërmbëdhjeti Jeshebeabi,

24:14 i pesëmbëdhjeti Bilgahu, i gjashtëmbëdhjeti Imeri,

24:15 i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti Hapitsetsi,

24:16 i nëntëmbëdhjeti Pethahiahu, i njëzeti Jehezekeli,

24:17 i njëzetenjëti Jakini, i njëzetedyti Gamuli,

24:18 i njëzetetreti Delajahu, i njëzetekatërti Maaziahu.

24:19 Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas normave të caktuara nga Aaroni, ati i tyre, duke iu përmbajur urdhrave të Zotit, Perëndisë të Izraelit.

Klasifikimi i pjesës tjetër të pasardhësve të Levit

24:20 Sa për pjesën tjetër të bijve të Levit, të bijve të Amramit, Shubaeli; të bijve të Shubaelit, Jehdia.

24:21 Për Rehabiahun, bijve të Rehabiahut, ata kishin si të parë Ishshiahun.

24:22 Për Itsharitët, ata kishin si të parë Shelomothin: bijtë e Shelomothit kishin Jahathin.

24:23 Bijtë e Hebronit patën si të parë Jeriahun, si të dytë Amariahun, të tretë Jahazielin dhe të katërt Jekomeamin.

24:24 Nga bijtë e Uzielit të parë kishin Mikahun; nga bijtë e Mikahut, Shamirin;

24:25 i vëllai i Mikahut, Ishshiahu; nga bijtë e Ishshiahut, Zakarian.

24:26 Nga bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi; biri i Jaaziahut, Beno.

24:27 Bijtë e Merarit me anë të Jaaziahut ishin Beno, Shohami, Zakuri dhe Ibri.

24:28 Nga Mahli kemi Eleazarin, që nuk pati fëmijë.

24:29 Nga Kishi, birin e Kishit, Jerahmeelin.

24:30 Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi. Këta ishin bijtë e Levitëve sipas shtëpive të tyre atërore.

24:31 Edhe këta, ashtu si bijtë e Aaronit, vëllezër të tyre, hodhën në short në prani të mbretit David, të Tsadokut, të Ahimelekut dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. Të parët e shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtën mënyrë si vëllezërit e tyre të rinj.