1 Timoteut

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Apostulli Pal e udhëzon Timoteun këtu në gjërat e rregullit të kishës – mbi nevojën e mirëmbajtjes së doktrinës së shëndoshë, qëndrimet e lutjes publike, qëndrimin e grave në asamble, kualifikimet e pleqësisë dhe të dhjakëve dhe udhëzime për shërbimin e Timoteut si shërbëtor i Zotit.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJE (1:1,2)
II. DETYRA E TIMOTEUT (1:3-20)
III. UDHËZIME RRETH JETËS SË KISHËS (2:1-3:16)
IV. APOSTAZIA NË KISHË (4:1-16)
V. UDHËZIME TË VEÇANTA RRETH KLASAVE TË NDRYSHME TË BESIMTARËVE (5:1-6:2)
VI. MËSUESIT E RREMË DHE DASHURIA PËR PARA (6:3-10)
VII. DETYRA TË FUNDIT TË TIMOTEUT (6:11-21)