2 Timoteut

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

E shkruar gjatë burgosjes së tij të fundit, ndërsa ekzekutimi po afrohej, Pali i jep zemër dhe e inkurajon Timoteun e ri. Ai e paralajmëron atë për keqësim të gjendjes në ditët e fundit dhe i kërkon me të madhe Timoteut të përmbushë shërbimin e tij nëpërmjet mësimit dhe predikimit të Fjalës dhe nëpërmjet të jetuarit të një jete të durimit, të shenjtërimit dhe të guximit.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJE HYRËSE PËR TIMOTEUN (1:1-5)
II. NXITJE PËR TIMOTEUN (1:6-2:13)
III. BESNIKËRIA KUNDËR APOSTAZISË (2:14-4:8)
IV. KËRKESA DHE SHËNIME VETJAKE (4:9-22)