Filemonit

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Një skllav i quajtur Onesim kishte ikur nga i zoti i tij i krishterë, Filemoni, dhe kishte shkuar në Romë, ku takoi Palin në burg – dhe gjithashtu Krishtin. Tani Apostulli e kthen atë përsëri te Filemoni në Kolos, jo si skllav, por si një vëlla në Krishtin.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJE (V. 1-3)
II. FALËNDERIMI DHE LUTJA E PALIT PËR FILEMONIN (V. 4-7)
III. KËRKESA E PALIT PËR ONESIMIN (V. 8-20)
IV. SHËNIME MBYLLËSE (V. 21-25)