Galatasve

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Mësues të rremë kishin ardhur në kisha në Galati, që këmbëngulnin se mbajtja e ligjit ishte e nevojshme për shpëtim dhe shenjtërim. Pali e sulmon këtë herezi të rrënjosur thellë, e cila është e zakonshme madje edhe sot, duke treguar se shpëtimi është vetëm me anë të hirit nëpërmjet besimit. Ai shpjegon rolin e ligjit në planin e Perëndisë dhe lirinë e besimtarit nga prangat.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. PERSONALE: PALI MBRON AUTORITETIN E TIJ (kap. 1,2)
2. DOKTRINALE: PALI MBRON ÇËSHTJEN E SHFAJËSIMIT NËPËRMJET BESIMIT (3:1-5:1)
3. PRAKTIKE: PALI MBRON LIRINË E KRISHTERE NË FRYMË (5:2-6:18)