1 Korintasve

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Dikush në Korint i kishte shkruar Palit rreth problemeve dhe pyetjeve që kishin lindur në asamblenë atje. Në përgjigjen e tij, Pali u përgjigjet të tilla pyetjeve si:

 • Si duhet t’i trajtojnë shenjtorët ndarjet dhe konfliktet në kishë?
 • Çfarë duhet të bëhet me një anëtar që është fajtor për imoralitet?
 • A është e drejtë për një të krishterë të kthehet te ligji kundër një besimtari tjetër?
 • Cili është qëndrimi i duhur i krishterë ndaj imoralitetit?
 • A është më mirë për një besimtar të martohet apo të qëndrojë beqar?
 • A duhet të hanë të krishterët ushqime që u janë ofruar idhujve?
 • Cili është vendi i gruas në adhurimin publik?
 • Çfarë është Darka e Zotit dhe si duhet të festohet?
 • Çfarë duhet të dimë rreth dhuntive të Frymës së Shenjtë, përdorimin dhe abuzimin e tyre?
 • Sa e rëndësishme është doktrina e ringjalljes?
 • Cila është përgjegjësia jonë ndaj të varfërve?

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. Parathënie (1:1-9)
2. Çrregullime në Kishë (1:10-6:20)
3. Përgjigje apostolike ndaj pyetjeve të Kishës (kap. 7-14)
4. Përgjigjja e Palit ndaj mohuesve të ringjalljes (kapitulli 15)
5. Këshilla përfundimtare të Palit (kapitulli 16)

[previous][next]