Osea

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
PËRMBLEDHJE

Osea i profetizoi Izraelit gjatë viteve të perëndimit. Martesa e Oseas me një prostitutë, e cila provoi se ishte e pabesë ndaj tij, por përfundimisht e restauruar, portretizon marrëdhënien e Izraelit me Perëndinë: gjithnjë në rënie, por përfundimisht e sjellë te Zoti në bekim.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. REFUZIMI I IZRAELIT I SIMBOLIZUAR NGA EMRAT E TRE FËMIJËVE TË OSEAS (1:1-9)
II. PREMTIMI I PËRTËRITJES SË IZRAELIT (1:10-2:1)
III. PARALAJMËRIMI I PERËNDISË KUNDËR PABESISË SË IZRAELIT DHE GJYKIMI I TIJ KËRCËNUES (2:2-13)
IV. PARASHIKIMI I NJË TË ARDHMEJE BEKIMI PËR IZRAELIN (2:14-23)
V. SHPENGIMI I GRUAS SË OSEAS SI SIMBOL I KTHIMIT PËRFUNDIMTAR TË IZRAELIT TE JEHOVAHU (kapitulli 3)
VI. POLEMIKA E PERËNDISË ME POPULLIN E TIJ (kapitujt 4-10)
VII. NË ZEMËRIM PERËNDIA KUJTON MËSHIRËN (kapitujt 11-13)
VIII. IZRAELI NXITET TË PENDOHET DHE TË GËZOJË BEKIMIN E PERËNDISË (kapitulli 14)