A u ringjall Jezusi nga të vdekurit me të vërtetë?

Pali përmbledh rëndësinë e ringjalljes kur thotë: “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja” (1 Korintasve 15:17). Më poshtë jepen gjashtë prova në lidhje me ringjalljen trupore të Zotit Jezus: 1. Ushtarët: Judenjtë kërkuan që të vendosej një roje te varri (Mateu 27:66). Më vonë, ushtarëve iu tha të …