Ejani tek Unë dhe gjeni prehje

Çdo mëkatari të rënduar dhe të munduar Jezusi i thotë: “Ejani tek Unë dhe gjeni prehje”. Por ka edhe shumë besimtarë të rënduar dhe të munduar, gjithashtu. Për ata është synuar po kjo ftesë. Vini re mirë fjalët e Jezusit, nëse jeni të rënduar me shërbesën tuaj dhe mos gabo. Nuk është: “Shko, vazhdo punën”, siç mund ta përfytyrosh. Përkundrazi, …

Sovraniteti dhe vullneti i lirë

Perëndia i Plotfuqishëm është sovran, i lirë të bëjë siç i pëlqen. Midis gjërave që i pëlqen të bëjë është të më japë mua lirinë të bëj siç më pëlqen. Dhe kur unë bëj atë që më pëlqen, unë jam duke e përmbushur vullnetin e Perëndisë, jo duke e kundërshtuar atë, sepse Perëndia në sovranitetin e Tij më ka dhënë mua në mënyrë sovrane të bëj një zgjedhje të lirë. Edhe nëse zgjedhja nuk është ajo që Perëndia do të kishte bërë për mua, sovraniteti i Tij është përmbushur në bërjen prej meje të zgjedhjes....

Jezusi dhe vetëm për Jezusin për të cilin të flasim

Dëshiroj t'u flas për Jezusin dhe vetëm Jezusin. Shpesh i dëgjoj njerëzit duke thënë: “Do të doja të kapja Shërimin Hyjnor, por nuk mundem”. Ndonjëherë ata thonë: “Unë e kam marrë atë”. Nëse i pyes: “Çfarë keni marrë?”, përgjigjja është ndonjëherë: “Unë kam marrë bekimin”, ndonjëherë është: “Unë kam marrë teorinë”, ndonjëherë është: “Unë kam marrë shërimin”, ndonjëherë është: “Unë kam marrë shenjtërimin”. Por e falënderoj Perëndinë që jemi mësuar se nuk është bekimi, nuk është shërimi, nuk është shenjtërimi, nuk është gjëja, nuk është “kjo-ja” (ang. the “it”) që dëshiron, por “kjo” (ang. “it”) është diçka më e mirë. Është “Krishti” (ang. “the Christ”); është Vetë Ai. Sa shpesh e hasim këtë në Fjalën e Tij - “Ai VETË i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona” (KJV), Ai VETË “i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit”. Çfarë ne dëshirojmë është personi i Jezus Krishtit. Shumë njerëz e kapin idenë dhe nuk marrin asgjë nga KJO (ang. IT). Ata e marrin ATË (ang. IT) në kokat e tyre dhe ATË (ang. IT) në ndërgjegjet e tyre dhe ATË (ang. IT) në vullnetin e tyre; por në njëfarë mënyre ata nuk e marrin Atë (ang. Him) në jetën dhe frymën e tyre, pasi ata kanë vetëm atë që është simboli dhe shprehja e jashtme e realitetit frymëror.

A i ka hije një shërbëtori?

Nuk i ka hije shërbëtorit që të kërkojë të jetë i pasur dhe i madh dhe i nderuar në një botë ku Zoti i tij ishte nevojtar, i varfër dhe i përçmuar.

A e ke Krishtin?

Fjala e Perëndisë është mesazhi i Tij i përsosur drejtuar njerëzve. Nëse asaj i vihet shkelmi, Ai nuk ka asgjë çfarë t'u thotë atyre veçse kur të përballen me Të në gjykim. Sa herë që është shpallur kjo fjalë, i vë ata që e dëgjojnë para një përgjegjësie që nuk e kanë njohur kurrë më parë. Drita shkëlqen nga fjala. Nëse ata e refuzojnë dëshminë e saj, kjo vërteton se ata duan errësirën më tepër se dritën. Kjo fjalë përmban gjithçka të nevojshme për të treguar rrugën e jetës. Moisiu dhe profetët folën që të gjithë për Të. Por në Dhiatën e Re kemi zbulesën e plotësuar të Atij që ka ardhur në hir për të kërkuar dhe shpëtuar të humburit. Ai që beson gjen çlirim. Ai që i kthen kurrizin do të humbasë në mëkatet e tij.