Përgjërimi I vajzës ndaj bijave të Jeruzalemit (Kantiku i Kantikëve 2:7)

Duke iu kthyer bijave të Jerusalemit [9], shulamitja parashtron pjesën kyçe të librit. Ka një kohë për dashurinë. Ajo nuk duhet të zgjohet nga mënyrat e mishit (ashtu siç po përpiqej mbreti të bënte). Ajo i quan ato gazela hirplote që të mos e ngacmonin apo zgjonin dashurinë e saj, derisa kështu t’i pëlqejë. Me fjalë të tjera: “Dashuria nuk është diçka që mund të blihet, detyrohet apo pretendohet, por diçka që vjen në mënyrë të vetvetishme, për t’u dhënë lirshëm dhe me sinqeritet” [10]. Nëse Izraeli do t