Një mundësi e dytë

«Fjala e Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë» (Jona 3:1). Këtu kemi një mesazh që rrezaton shpresë dhe premtim. Thjesht sepse dikush ka dështuar nuk do të thotë që Perëndia e ka vënë mbi raft. Dështimet e Davidit janë regjistruar me një realizëm të fortë. Ndërsa i lexojmë ato, ulemi në pluhur bashkë me të dhe digjemi nga …

A është Jezusi Zoti im?!

“…Jezu Krishtit (ai është Zot i të gjithëve)” (Veprat e Apostujve 10:36) Një nga temat e mëdha të Dhiatës së Re është zotërimi i Jezus Krishtit. Herë pas here kujtohemi se Ai është Zot dhe se duhet t’i japim këtë vend në jetët tona. Ta kurorëzojmë Jezusin si Zot do të thotë që t’ia dorëzojmë jetët tona Atij. Kjo do …

A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?

Pyetje: “A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?” Përgjigje: Shkrimi i Shenjtë paraqet dëshmi bindëse që Jezus Krishti u ringjall vërtet prej së vdekurish. Ringjallja e Krishtit është regjistruar në Mateu 28:1-20; Marku 16:1-20; Luka 24:1-53; dhe Gjoni 20:1–Gjoni 21:25. Krishti i ringjallur shfaqet edhe në Librin e Veprave (Veprat e Apostujve 1:1-11). Nga këto pjesë mund të nxjerrësh …

A u ringjall Jezusi nga të vdekurit me të vërtetë?

Pali përmbledh rëndësinë e ringjalljes kur thotë: “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja” (1 Korintasve 15:17). Më poshtë jepen gjashtë prova në lidhje me ringjalljen trupore të Zotit Jezus: 1. Ushtarët: Judenjtë kërkuan që të vendosej një roje te varri (Mateu 27:66). Më vonë, ushtarëve iu tha të …

Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?

Pyetje: “Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?” Përgjigje: Jezusi nuk është Biri i Perëndisë në kuptimin e një babai njerëzor dhe një djali. Perëndia nuk u martua dhe pati një djalë. Perëndia nuk u lidh me Marinë dhe, bashkë me të, solli një djalë. Jezusi është Biri i Perëndisë në kuptimin që Ai është Perëndia i …