A ndien ti dhembshuri për të humburit?

Ne duhet të ndiejmë dhembshuri kur mendojmë për gjendjen e mjeruar të shpirtrave të pakthyer në besim si dhe për mjerimin e burrave dhe grave që jetojnë dhe vdesin pa Krishtin. Nuk ka varfëri më të madhe se kjo varfëri! Nuk ka sëmundje më të rëndë se kjo sëmundje! Nuk ka skllavëri më të egër se kjo skllavëri! Nuk ka …

Duke kërkuar ato që tashmë kemi

«Të gjitha gjërat janë tuajat» (1 e Korintasve 3:21-23). Shenjtorët jo të shenjtë në Korint kishin qenë në grindje për drejtuesit njerëzorë në kishë. Për disa ideali ishte Pali. Të tjerë parapëlqyen Apolin. Dhe të tjerë akoma menduan se më i mirë ishte Kefa. Pali po u thotë atyre se është qesharake ta kufizojnë zgjedhjen e tyre vetëm te njëri, …

A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?

Pyetje: “A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?” Përgjigje: Shkrimi i Shenjtë paraqet dëshmi bindëse që Jezus Krishti u ringjall vërtet prej së vdekurish. Ringjallja e Krishtit është regjistruar në Mateu 28:1-20; Marku 16:1-20; Luka 24:1-53; dhe Gjoni 20:1–Gjoni 21:25. Krishti i ringjallur shfaqet edhe në Librin e Veprave (Veprat e Apostujve 1:1-11). Nga këto pjesë mund të nxjerrësh …

A u ringjall Jezusi nga të vdekurit me të vërtetë?

Pali përmbledh rëndësinë e ringjalljes kur thotë: “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja” (1 Korintasve 15:17). Më poshtë jepen gjashtë prova në lidhje me ringjalljen trupore të Zotit Jezus: 1. Ushtarët: Judenjtë kërkuan që të vendosej një roje te varri (Mateu 27:66). Më vonë, ushtarëve iu tha të …

Zhgënjimet e përpjekjeve në mish

«Në fakt unë e di se në mua (domethënë në mishin tim) nuk banon asgjë e mirë» (Romakëve 7:18). Nëse një besimtar i ri e mëson herët këtë mësim në jetën e tij të krishterë, ai do ta ruajë veten nga një botë problemesh më vonë. Bibla mëson se nuk ka ASGJË TË MIRË në natyrën tonë të vjetër, të …

Përse jetoj?

Sa vjeç je? Pesëmbëdhjetë? Shtatëmbëdhjetë? Ndoshta nëntëmbëdhjetë? Ti po fillon t’i mendosh gjërat vetë. A ja keni bërë vetes pyetjen: “Përse jetoj?” Dielli, yjet dhe e tërë natyra, madje dhe vetë aftësia tënde për të menduar, të thonë se ka një Zot dhe se Ai të ka dhënë jetë. Një ditë do t’i përgjigjesh Atij se si e ke jetuar …