Zëvendësi ynë

Zëvendësi ynë | Historia e Kainit dhe Abelit

Ju e shihni, Perëndia e pranoi Abelin për shkak të qengjit të Abelit, që u vu si zëvendës për të. Dhe kjo është një pasqyrë e asaj se si Zoti mund të na pranojë ty dhe mua, jo në bazë të veprave, por në bazë të një Zëvendësi. Te Gjoni 1:29, Zoti Jezus quhet “Qengji i Perëndisë”. Ai është Qengji i Zotit, Zëvendësi i përkryer, që mban mëkatin e botës e largon mëkatin e botës. Si e bën Ai këtë? Duke paguar dënimin e mëkatit, vdekjen, për ty, mbi kryq.

Kur Ai vdiq, Ai po zinte vendin tënd, duke paguar dënimin tënd me vdekje. Është qartë, ti ke nevojë për një Zëvendësues, ke nevojë për një Qengj, ose përndryshe do të duhet të paguash për mëkatet e tua. Por Qengji i përkryer i Zotit, Zoti Jezu Krisht, ka vdekur tashmë në vendin tënd. Kjo vepër është kryer. Është gati të zbatohet te ty personalisht, nëse dhe kur ti të besosh këtë lajm të mrekullueshëm dhe ti lësh besimin tënd Zotit Jezus që të të shpëtojë.

Te 1 Pjetrit 1:18-19 lexojmë, “Duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit si të Qengjit të panjollë e të patëmetë”. Ky është akti i mrekullueshëm i zëvendësimit që Zoti Jezus bëri për ty mbi kryq. Lexo kapitullin 53 të Isaias dhe do të shohësh si flet profeti, 700 vjet përpara ngjarjes, për vdekjen që do të kishte Zoti Jezus. Ai u çua si qengji të kasapi, duke patur mëkatet tona të vënë mbi Të, duke vuajtur për ne kështu që ne mund të shfajësoheshim (të bëheshim të drejtë nga Perëndia).

Kjo ka qenë gjithmonë mënyra e vetme se si Perëndia e ka trajtuar çështjen e mëkatit dhe ka pranuar burra dhe gra. Në Dhiatën e Vjetër profecitë dhe flijimet ndihmonin njerëzit të shikonin përpara, me besim, flijimin e përkryer. Në Dhiatën e Re, flijimi i mrekullueshëm dhe i premtuar aq gjatë u përmbush kur Zoti Jezus vdiq mbi kryq jashtë Jeruzalemit.

Disa nuk mendojnë se është shumë e rëndësishme nëse Ai në të vërtetë ka vdekur apo jo. Por është shumë e rëndësishme. Në qoftë se Ai nuk vdiq atëherë profetët e Zotit në Dhiatën e Vjetër janë profetë të rremë. Ata folën për Mesian, Shpëtimtarin dhe profetizuan për vdekjen e Tij (si Isaia 53). Në qoftë se Ai nuk vdiq atëherë nuk ka asnjë për të marrë mëkatet tona. Zoti tashmë e ka thënë se Ai absolutisht nuk do të pranojë veprat e mira (fenë e Kainit), dhe kështu nuk do të kishte shpresë për asnjë prej nesh.

Por Zoti Jezus vërtet vdiq, dhe Ai e bërë këtë për ty e për mua duke u ndëshkuar atje për mëkatet tona (1 Pjetrit 3:18). Ai u ngrit nga të vdekurit ditën e tretë, dhe është gjallë, ulur lart në madhështi, dhe është në gjendje t’i shpëtojë të gjithë ata që vijnë te Perëndia me anë të Tij (Heb.7:25). Ti duhet të vish te Perëndia me anë të Jezus Krishtit, është e qartë, nuk ka asnjë mënyrë tjetër sepse nuk ka asnjë zëvendës tjetër! Lexo Gjoni 14:6, Veprat e Apostujve 4:12, dhe 1 Timoteu 12:5, dhe do ta shohësh.