I pajisur për të bërë vullnetin e Perëndisë

«Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon» (Filipianeve 4:13). Është e lehtë që ta keqkuptojmë një varg si ky. Ne e lexojmë atë dhe mendojmë menjëherë për qindra gjëra që nuk mund t’i bëjmë dot. Në sferën fizike, për shembull, ne mendojmë për ndonjë shkathtësi sportive qesharake që kërkon fuqi të mbinatyrshme. Ose mendojmë për …

Arkeologjia mbështet Biblën

Është një parim biblik që çështjet e dëshmisë duhet të vërtetohen nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Sipas ligjit hebre, asnjë njeri nuk mund të fajësohet për një shkelje pa dëshmi të vërtetuara plotësisht nga dëshmitarë, edhe pse ky ligj nuk u mor parasysh në gjykimin e Jezusit. Për sa i përket Fjalës së Perëndisë jepet një parim i …

A është Jezusi Zoti im?!

“…Jezu Krishtit (ai është Zot i të gjithëve)” (Veprat e Apostujve 10:36) Një nga temat e mëdha të Dhiatës së Re është zotërimi i Jezus Krishtit. Herë pas here kujtohemi se Ai është Zot dhe se duhet t’i japim këtë vend në jetët tona. Ta kurorëzojmë Jezusin si Zot do të thotë që t’ia dorëzojmë jetët tona Atij. Kjo do …

A ka diçka që mund të mburresh me veten tënde???

«…çfarë ke ti që nuk e ke marrë?…» (1 e Korintasve 4:7). Kjo është një pyetje e mirë, sepse na zvogëlon të gjithëve në masën tonë. Ne nuk kemi asgjë që nuk e kemi marrë. Pajimin tonë fizik dhe mendor e morëm përmes lindjes. Se si dukemi dhe se sa jemi të mençur është diçka përtej kontrollit tonë për të …

Veshët e hapur ndaj thashethemeve

«…që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve» (Mateu 18:16). Për sa i përket Biblës, është e domosdoshme dëshmia e dy ose tre dëshmitarëve për të formuar një gjykim të vlefshëm. Sikur të zbatonim vetëm këtë parim, do ta ruanim veten nga një oqean problemesh. Prirja e natyrshme për ne është të dëgjojmë anën e vetëm …

A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?

Pyetje: “A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?” Përgjigje: Shkrimi i Shenjtë paraqet dëshmi bindëse që Jezus Krishti u ringjall vërtet prej së vdekurish. Ringjallja e Krishtit është regjistruar në Mateu 28:1-20; Marku 16:1-20; Luka 24:1-53; dhe Gjoni 20:1–Gjoni 21:25. Krishti i ringjallur shfaqet edhe në Librin e Veprave (Veprat e Apostujve 1:1-11). Nga këto pjesë mund të nxjerrësh …