Veprat e Apostujve

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

J. B. Filips e quajti parafrazimin e tij të Veprave «Kisha e re në veprim». Është një titull shumë i përshtatshëm sepse në këtë libër Luka tregon lindjen dhe vitet e para të shoqërisë së re të Perëndisë.

Përshkrimi i Veprave mbulon 34 vjetët nga ngjitja e Krishtit deri në burgosjen e parë të Palit në Romë (60-63 e.s.).

Apostulli Pjetër zë rolin kyç në kapitujt 1-12. Pas kësaj, Pali është apostulli më i njohur.

Teksti i Veprave nuk tenton të japë një histori të plotë të kishës së hershme, por vetëm izoloi ngjarje të zgjedhura nga Fryma e Shenjtë për të treguar zhvillimin frymëror të kishës.

Veprat përshkruajnë një përmbushje historike të porosisë së Krishtit që ungjilli duhet t’i predikohet hebrenjtë të parit, pastaj johebrenjve.

Ndoshta një nga çelësat më të rëndësishëm në të kuptuarit e librit të Veprave është të kuptojmë se ai është kalimtar – domethënë, lidh periudhën nga fillimi i kishës (kur përbëhej pothuajse krejtësisht nga hebrenj të konvertuar) deri në kohën kur i hoqi rrobat e varrit të judaizmit dhe u shtri në një shoqëri të re të përbërë nga hebrenj dhe johebrenj, të gjithë një në Krishtin Jezus. Në fillim të Veprave të krishterët takoheshin në Tempull dhe Sinagogë, por ndërsa koha kalonte ata takoheshin kryesisht në shtëpi.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. KISHA NË JERUZALEM (Kapitujt 1-7).
2. KISHA NË JUDE DHE NË SAMARI (8:1-9:31).
3. KISHA DERI NË SKAJIN E TOKËS (9:32-28:31).

[previous][next]