Libri i dytë i Mbretërve

Historia e Mbretërve është një histori në rënie; gjërat bëhen gjithnjë e më të errëta, derisa nuk ka më rrugëdalje… Në fillim çohen në robëri dhjetë fiset, më pas edhe dy fiset e tjera.
Samuel Ridout

Shikoni Libri i Parë i Mbretërve për hyrjen e të dy librave.

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. MBRETËRIA E NDARË (vazhdimi nga 1 Mbretërve, kapitujt 1 – 17)
A. Mbreti Ashaziah i Izraelit dhe shërbesa e Elias (kapitulli 1)
B. Ngjitja e Elias në qiell (2:1-12a)
C. Fillimi i shërbesës së Eliseut (2:12-25)
Ç. Mbreti Jehoram (Joram) i Izraelit (kapitulli 3)
D. Shërbesa e mrekullueshme e Eliseut (4:1-8:15)
1. Parashikimi i mrekullueshëm i vajit (4:1-7)
2. Lindja e mrekullueshme (4:8-17)
3. Ringjallja e birit të shunamites (4:18-37)
4. Çhelmimi i supës së helmuar (4:38-41)
5. Parashikimi i mrekullueshëm i bukës (4:42-44)
6. Pastrimi i mrekullueshëm i Naamanit, lebrozit (5:1-19)
7. Lakmia e Gehazit (5:20-27)
8. Gjetja e mrekullueshme e një hekuri sëpate (6:1-7)
9. Taktikat e mrekullueshme ushtarake (6:8-23)
10. Zia e bukës në Samari (6:24-7:20)
11. Ripërtëritja e pronës së shunamites (8:1-6)
12. Profecia e Eliseut për mbretërimin e Hazaelit (8:7-15)
DH. Mbreti Jehoram (Joram) i Judës (8:16-24)
E. Mbreti Ashaziah i Judës (8:25-29)
Ë. Mbreti Jeh i Izraelit dhe shërbesa e Eliseut (kapitujt 9,10)
1. Vajosja e Jehut (9:1-10)
2. Ekzekutimet e Jehut (9:11-10:17)
3. Pastrimi i adhuruesve të Baalit nga Jehu (10:18-36)
F. Pushtimi i mbretëreshës Athaliah në Judë (kapitulli 11)
G. Mbreti Joas i Judës (kapitulli 12)
GJ. Mbreti Jehoahaz (Joas) i Izraelit (13:1-9)
H. Mbreti Joas i Izraelit (13:10-13)
I. Përfundimi i shërbesës së Eliseut (13:14-25)
J. Mbreti Amatsiah i Judës (14:1-20)
K. Mbreti Azariah (Uziah) i Judës (14:21,22)
L. Mbreti Jeroboami II i Izraelit (14:23-29)
LL. Mbreti Azariah (Uziah) i Judës (vazhdim, 15:1-7)
M. Mbreti Zakaria i Izraelit (15:8-12)
N. Mbreti Shalum i Izraelit (15:13-15)
NJ. Mbreti Menahem i Izraelit (15:16-22)
O. Mbreti Pekahiah i Izraelit (15:23-26)
P. Mbreti Pekah i Izraelit (15:27-31)
Q. Mbreti Jotham i Judës (15:32-38)
R. Mbreti Ashaz i Judës (kapitulli 16)
RR. Mbreti Hosea i Izraelit (17:1-6)
T. Rënia e Mbretërisë Veriore (17:7-41)
II. MBRETËRIA E JUDËS DERI TE ROBËRIA (kapitujt 18 – 25)
A. Mbreti Ezekia (kapitujt 18 – 20)
1. Mbretërimi i drejtë i Ezekias (18:1-8)
2. Pushtimi i Samarisë (18:9-12)
3. Pushtimi i parë i Judës nga Senasheribi (18:13-16)
4. Pushtimi i dytë i Judës nga Senasheribi (18:17-19:34)
5. Mundja dhe vdekja e Senasheribit (19:35-37)
6. Sëmundja dhe shërimi i Ezekias (20:1-11)
7. Krenaria e marrë e Ezekias (20:12-21)
B. Mbreti Manas (21:1-18)
C. Mbreti Amon (21:19-26)
Ç. Mbreti Josia (22:1-23:30)
1. Riparimi i tempullit nga Josia (22:1-7)
2. Gjetja e Librit të Ligjit nga Josia (22:8-20)
3. Ripërtëritja e besëlidhjes nga Josia (23:1-3)
4. Reformat e Josias (23:4-30)
D. Mbreti Jehoahaz (23:31-33)
E. Mbreti Jehojakim (23:34-24:7)
Ë. Mbreti Jehojakin (24:8-16)
F. Mbreti Sedekia (24:17-25:7)
G. Rënia e Jerusalemit (25:8-21)
GJ. Qeverisja e Gedaliahut (25:22-26)
H. Mbreti Jehojakin (25:27-30)

[previous][next]