Libri i dytë i Kronikave

Libri i Dytë i Kronikave paraqet disiplinën e Perëndisë mbështetur në premtimet e tij të kushtëzuara. Periudha prej 427 vjetësh përfshin nëntëmbëdhjetë mbretër të Judës. Shtatë prej tyre ishin mbretër të mire, ashtu si Davidi; dhjetë ishin mbretër të këqij, ashtu si Izraeli apo Jeroboami; dy ishin të mirë që u bënë të këqij, pra, Salomoni dhe Joasi. Këtu shohim disiplinën që kthehet në gjykim.John Heading
Për hyrjen shikoni te 1 Kronikave

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. MBRETËRIA E SALOMONIT (kapitujt 1-9)
A. Adhurimi, dituria dhe pasuria e Salomonit (kapitulli 1)
B. Përgatitja, ndërtimi dhe përkushtimi i tempullit nga Salomoni (kapitujt 2-7)
C. Salomoni në tërë shkëlqimin e tij (8:1-9:28)
D. Vdekja e Salomonit (9:29-31)
II. NDARJA E MBRETËRISË (kapitulli 10)
III. MBRETËRIA E JUDËS (11:1-36:19)
A. Mbreti Roboam (kapitujt 11,12)
B. Mbreti Abijah (kapitulli 13)
C. Mbreti Asa (kapitujt 14-16)
Ç. Mbreti Jozueuafat (kapitujt 17-20)
D. Mbreti Jehoram (kapitulli 21)
Dh. Mbreti Ashaziah (22:1-9)
E. Pushtimi nga mbretëresha Athaliah (22:10-23:21)
Ë. Mbreti Joas (kapitulli 24)
F. Mbreti Amatsiah (kapitulli 25)
G. Mbreti Uziah (kapitulli 26)
Gj. Mbreti Jotham (kapitulli 27)
H. Mbreti Ashaz (kapitulli 28)
I. Mbreti Ezekia (kapitujt 29-32)
J. Mbreti Manas (33:1-20)
K. Mbreti Amon (33:21-25)
L. Mbreti Josia (kapitujt 34,35)
Ll. Mbreti Jehoahaz (36:1-3)
M. Mbreti Jehojakim (36:4-8)
N. Mbreti Jehojakin (36:9,10)
Nj. Mbreti Sedekia (36:11-19)
IV. ROBËRIA BABILONASE (36:20,21)
V. DEKRETI I KIRIT (36:22,23)