PËRMBAJTJA

Parathënie: Ne kemi të gjithë një rol për të përmbushur

Disa sqarime: Mësim në veprim

Pjesa I: Dishepullimi i krishterë

 1. Të jesh një dishepull
 2. Mësimet revolucionare të Jezusit
 3. Mësimet revolucionare: Pjesa 1 (Luka 6:12-26)
 4. Mësimet revolucionare: Pjesa 2 (Luka 6:27-38)
 5. Mësimet revolucionare: Pjesa 3 (Luka 6:39-49)
 6. Ki një të ardhme të sigurt (Mateu 6:19-34)
 7. Ai tha: «Hiq dorë nga të gjitha» (Luka 14:25-35)
 8. Mos bëj pazar me Perëndinë (Mateu 20:1-16)
 9. Bëj miq me para (Luka 16:1-15)
 10. Mëkati që askush nuk rrëfen (1 Timoteut 6:6-10, 17-19)
 11. Vetëm më të mirën për Perëndinë
 12. Shikim normal (2 Korintasve 5:9-21)

Pjesa II: Karakteri i krishterë

 1. Kërko të jesh si Jezusi
 2. Ji i njohur për dashurinë tënde
 3. Ki dhembshuri për të tjerët
 4. Mbushu me Frymën (Efesianëve 5:18)
 5. Zër vendin e ulët
 6. Zot, më thyej
 7. Ruaje veten të pastër

Pjesa III: Jeta e krishterë

 1. Përkushtim i plotë
 2. Ti mund ta dish me siguri
 3. Shpëtim i përjetshëm
 4. Ji i pagëzuar
 5. Darka e Zotit
 6. Tani rreth udhëheqjes
 7. Njihe Biblën tënde
 8. Studio të jesh i sprovuar
 9. Duke u lutur vazhdimisht
 10. Koha e përditshme me Jezusin
 11. Ji një adhurues
 12. Duaje asamblenë e Krishtit
 13. Bindju rregullave të mirësjelljes
 14. Mos ji naiv
 15. Mos u dorëzo kurrë
 16. Ki një ndërgjegje të gjallë e të mprehtë
 17. Jetoni në paqe me të gjithë njerëzit – kurdo që është e mundshme
 18. Jeto me sakrifica
 19. Ruaje gjuhën tënde
 20. Martesa
 21. Kujdesi prindëror
 22. Rrugët e Zotit, jo rrugët tona

Pjesa IV: Shërbesa e krishterë

 1. Njih dhuntinë tënde ose dhuntitë e tua
 2. Ji një shërbëtor i të gjithëve
 3. Sfida e ungjillëzimit personal, nga David Dunlap
 4. Prediko Fjalën – Lavdia e shërbesës
 5. Prit pa ditur engjëj
 6. Jeta e besimit
 7. Ji i zellshëm për Jezusin
 8. Shmang publicitetin
 9. Privilegjet dhe përgjegjësitë e asamblesë lokale
 10. Mbjellja e asambleve
 11. Rritja e kishës përmes ungjillëzimit
 12. Dishepullimi mes dy vetash
 13. Përgatitja e udhëheqësve, nga Rick Belles
 14. Organizatat parakishtare
 15. Më pak mund të jetë më mirë

Pjesa V: Përfundimi

 1. Këshilla mbyllëse

Shtojca

A. Dëshmo, por mos shkatërro

B. Ungjillëzimi me mënyrën e jetesës, nga Andreas Lindner

C. Dishepullimi me mënyrën e jetesës, nga Andreas Lindner

D. Unë i dua asambletë

E. A duhet të punësojmë një pastor?

F. Të mendojmë si Perëndia

G. Literatura e krishterë: Mundësitë dhe kufizimet

[previous][next]