Psalmi 118

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Himn lëvdimi dhe falenderimi Zotit për dhemshurinë e tij dhe për çlirimin

118:1 Kremtojeni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

118:2 Po, Izraeli le të thotë tani: “Dhemshuria e tij vazhdon përjetë”.

118:3 Po, tani shtëpia e Aaronit le të thotë: “Dhemshuria e tij vazhdon përjetë”.

118:4 Po, le të thonë tani ata që kanë frikë nga Zoti: “Dhemshuria e tij vazhdon përjetë”.

118:5 Në ankth kërkova Zotin, dhe Zoti m`u përgjigj dhe më çoi larg.

118:6 Zoti është për mua; unë nuk do të kem fare frikë; çfarë mund të më bëjë njeriu?

118:7 Zoti është për mua nga ata që më ndihmojnë, dhe unë do t`i shikoj triumfues armiqtë e mi.

118:8 Éshtë më mirë të gjesh strehë tek Zoti se sa t`i kesh besim njeriut.

118:9 Éshtë më mirë të gjesh strehë tek Zoti se sa t`u kesh besim princave.

118:10 Tërë kombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t`i zhduk ato.

118:11 Më kishin rrethuar, po, më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t`i shkatërroj.

118:12 Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferrishtash; në emër të Zotit unë do t`i shkatërroj.

118:13 Ti më kishe shtyrë me dhunë për të më rrëzuar, por Zoti më ndihmoi.

118:14 Zoti është forca ime dhe kënga ime, ai ka qenë shpëtimi im.

118:15 Një britmë gëzimi dhe fitoreje jehon në çadrat e të drejtëve; dora e djathtë e Zotit bën çudi.

118:16 E djathta e Zotit u ngrit; e djathta e Zotit bën çudi.

118:17 Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit.

118:18 Zoti më ka ndëshkuar rëndë, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes.

118:19 Më hapni portat e drejtësisë; unë do të hyj dhe do të kremtoj Zotin.

118:20 Kjo është porta e Zotit, të drejtët do të kalojnë nëpër të.

118:21 Unë do të të kremtoj, sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im.

118:22 Guri, që ndërtuesit kishin hedhur, u bë guri i qoshes.

118:23 Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tona.

118:24 Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të.

118:25 O Zot, na ndihmo tani; o Zot, bëj që tani të kemi mbarësi.

118:26 I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit; ne ju bekojmë nga shtëpia e Zotit.

118:27 Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqejë drita e tij; lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit.

118:28 Ti je Perëndia im, unë do të të kremtoj; ti je Perëndia im, unë do të të përlëvdoj.

118:29 Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

[previous][next]