Psalmi 85

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Lutje për çlirim dhe rizgjim

85:1 O Zot, ti ke qenë i mbarë për tokën tënde dhe e ke kthyer Jakobin nga robëria.

85:2 Ti ke falur paudhësinë e popullit tënd dhe ke mbuluar tërë mëkatet e tyre. (Sela)

85:3 Ti ke larguar gjithë indinjatën tënde dhe ke lënë mënjanë zemërimin tënd të zjarrtë.

85:4 Na përtëri, o Perëndi i shpëtimit tonë, dhe jepi fund indinjatës sate kundër nesh.

85:5 A do të mbetesh i zemëruar me ne përjetë? A do ta vazhdosh zemërimin tënd brez pas brezi?

85:6 A nuk do të na japësh përsëri jetën, me qëllim që populli yt të mund të gëzohet te ti?

85:7 Tregona, o Zot, mirësinë tënde dhe falna shpëtimin tënd.

85:8 Una kam për të dëgjuar atë që Perëndia, Zoti, ka për të thënë; me siguri ai do t`i flasë për paqe popullit të tij dhe shenjtorëve të tij, por nuk do të lejojë që ata të jetojnë përsëri si njerëz pa mend.

85:9 Me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse lavdia e tij mund të banojë në vendin tonë.

85:10 Mirësia dhe e vërteta u takuan; drejtësia dhe paqja janë puthur njera me tjetrën.

85:11 E vërteta do të mbijë nga toka dhe drejtësia do të shikojë nga qielli.

85:12 Po, Zoti do të japë atë që është e mirë, dhe toka jonë do të prodhojë frytin e saj.

85:13 Drejtësia do të ecë para tij dhe do të përgatisë udhën për hapat e tij.

[previous][next]