Psalmi 82

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Qortim gjykatësve të padrejtë

82:1 Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive.

82:2 Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela)

82:3 Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.

82:4 Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit.

82:5 Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë.

82:6 Unë kam thënë: “Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit.

82:7 Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër”.

82:8 Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.