Pslami 33

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Këngë lëvdimi për Perëndinë krijues dhe çlirimtar

33:1 Ngazëlloni, o njerëz të drejtë, tek Zoti; lëvdimi u shkon për shtat njerëzve të drejtë.

33:2 Kremtojeni Zotin me qeste; këndojini atij me harpën me dhjetë tela.

33:3 Këndojini një kantik të ri, bjerini me mjeshtëri veglës dhe brohoritni.

33:4 Sepse fjala e Zotit është e drejtë dhe të gjithë veprat e tij janë bërë me saktësi.

33:5 Ai e do drejtësinë dhe barazinë; toka është e mbushur nga mirësitë e Zotit.

33:6 Qiejtë u bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij.

33:7 Ai mblodhi ujërat në një tog dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si rezervuare.

33:8 Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës.

33:9 Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe gjëja u shfaq.

33:10 Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjeson synimet e popujve.

33:11 Plani i Zotit mbetet përjetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez.

33:12 Lum ai komb që ka Perëndinë Zotin; lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij.

33:13 Zoti shikon nga qielli; ai shikon tërë bijtë e njerëzve.

33:14 Nga vendi i banimit të tij ai këqyr tërë banorët e tokës.

33:15 Ai e ka formuar zemrën e të gjithëve, që kupton tërë veprat e tyre.

33:16 Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe; trimi nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe.

33:17 Kali është një shpresë e kotë shpëtimi, dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjeri nga rreziku.

33:18 Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij,

33:19 për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t`i mbajtur të gjallë në kohë urie.

33:20 Shpirti ynë pret Zotin; ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë.

33:21 Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim, në emrin e tij të shenjtë.

33:22 Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sepse kemi pasur shpresë te ti.