Psalmi 51

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Rrëfimi i mëkatit dhe kërkesa e faljes

51:1 Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate; për dhembushurinë e madhe që ke fshiji të ligat që kam bërë.

51:2 Më pastro tërësisht nga paudhësia ime dhe më pastro nga mëkati im,

51:3 Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara.

51:4 Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejtë kur flet dhe i ndershëm kur gjykon.

51:5 Ja, unë jam mbruajtur në paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat.

51:6 Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës.

51:7 Më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar; më laj dhe do të jem më i bardhë se bora.

51:8 Bëj që të ndjej gëzim dhe ngazëllim; bëj që kockat që ke thyer të kremtojnë edhe ato.

51:9 Fshih fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe fshi të tëra paudhësitë e mia.

51:10 O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë të patundur.

51:11 Mos më largo nga prania jote dhe mos më hiq Frymën tënde të shenjtë.

51:12 Kthemë gëzimin e shpëtimit dhe përkahmë me frymë dashamirës.

51:13 Atëherë do t`u mësoj rrugët e tua shkelësve dhe mëkatarët do të kthehen drejt teje.

51:14 Çliromë nga gjaku i derdhur, o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim, dhe gjuha ime do të kremtojë tërë gaz drejtësinë tënde.

51:15 O Zot, hap buzët e mia, dhe goja ime do të shpallë lëvdimin tënd.

51:16 Ti në fakt nuk ndjen ndonjë kënaqësi në flijim, përndryshe do ta ofroja, nuk të pëlqen as olokausti.

51:17 Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.

51:18 Bëj të mirën Sionit për dashamirësinë tënde, ndërto muret e Jeruzalemit.

51:19 Atëherë do të gëzohesh në flijimet e drejtësisë, në olokaustet dhe në ofertat që digjen tërësisht; atëherë do të ofrohen dema të rinj mbi altarin tënd.

[previous][next]