Psalmi 16

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Siguria e jetës së përjetshme nga ana e besimtarit

16:1 Më mbro, o Perëndi, sepse unë po kërkoj strehë te ti.

16:2 I thashë Zotit: “Ti je Zoti im; nuk kam asnjë të mirë veç teje”.

16:3 Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë.

16:4 Dhembjet e atyre që turren pas perëndive të tjera do të shumëzohen; unë nuk do t`i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptoj me buzët e mia emrat e tyre.

16:5 Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime; ti, o Zot, ruaje fort atë që më ka rënë në short.

16:6 Mua fati më ka rënë në vende të këndshme; po, një trashëgimi e bukur më ka rënë.

16:7 Unë do të bekoj Zotin që më këshillon; zemra ime më mëson edhe natën.

16:8 Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi; duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi.

16:9 Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazëllon për lavdinë e trashëgimisë sime; edhe mishi im do të qëndrojë tërë besim dhe në siguri,

16:10 sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë korruptimin.

16:11 Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka shumë gëzim në praninë tënde; në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi.