Psalmi 96

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Himn madhështisë dhe lavdisë së Perëndisë

96:1 Këndojini Zotit një këngë të re, këndojini Zotit, o banorë të të gjithë tokës!

96:2 Këndojini Zotit, bekoni emin e tij; lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij.

96:3 Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe mekullitë e tij midis tërë popujve.

96:4 Sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë; nga ai duhet të kemi frikë përmbi gjithë perënditë e tjera.

96:5 Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtë.

96:6 Shkëlqimi dhe madhështia janë para tij, forca dhe bukuria janë në shenjtëroren e tij.

96:7 Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë.

96:8 Jepini Zotit lavdinë që i takon emrit të tij, çojini oferta dhe ejani në oborret e tij.

96:9 Bini përmbys përpara Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij, dridhuni para tij, o banorë të të gjithë tokës.

96:10 U thoni gjithë kombeve: “Zoti mbretëron; bota është vendosur mirë dhe nuk do të luajë nga vendi; ai do t`i gjykojë popujt me drejtësi”.

96:11 Le të gëzohen qiejtë dhe të gëzohet toka; le të zhurmojë deti dhe gjithçka gjindet në të.

96:12 Le të ngazëllohet fusha dhe gjithçka gjindet në të. Atëherë tërë drurët e pyllit do të lëshojnë britma gëzimi përpara Zotit,

96:13 sepse ai vjen, vjen për të gjykuar tokën. Ai do ta gjykojë botën me drejtësi dhe popujt në besnikërinë e tij.

[previous][next]