Psalmi 75

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Perëndia ul krenarin dhe ngre të drejtin

75:1 Ne të lëvdojmë, o Perëndi, ne të lëvdojmë, sepse emri yt na është i afërt; njeriu tregon mrekullitë e tua.

75:2 Kur do të vijë koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi.

75:3 Toka dhe tërë banorët e saj shkrihen, por unë i bëj të qëndrueshme shtyllat e saj. (Sela)

75:4 U kam thënë fodullëve: “Mos u mburrni!”, dhe të pabesëve: “Mos u bëni hundëpërpjetë!

75:5 Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë”.

75:6 Sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga shkretëtira.

75:7 Sepse Perëndia është ai që gjykon; ai ul njerin dhe ngre tjetrin.

75:8 Sepse Zoti ka në dorë një kupë vere që shkumon dhe plot me erëza, që ai e zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheut do ta kullojnë dhe do të pinë deri llumin.

75:9 Por unë do të shpall përjetë dhe do t`i këndoj lavde Perëndisë të Jakobit.

75:10 Dhe do të dërrmoj tërë fuqinë e të pabesëve, por fuqia e të drejtëve do të përlëvdohet.

[previous][next]