Psalmi 97

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Fuqia dhe epërsia e Zotit

97:1 Zoti mbretëron; le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj.

97:2 Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të tij.

97:3 Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.

97:4 Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.

97:5 Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, përpara Zotit të të gjithë tokës.

97:6 Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.

97:7 U ngatërrofshin të gjihë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren me idhujt; rënçin përmbys përpara atij të gjitha perënditë.

97:8 Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me gjykimet e tua, o Zot.

97:9 Sepse ti, o Zot, je Shumë i Larti mbi tërë tokën, ty të përlëvdojmë mbi gjithë perënditë e tjera.

97:10 Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.

97:11 Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra.

97:12 Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.

[previous][next]